Specialista na svařované profily a trubky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Účel všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) platí pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností EUROPE 1 STEEL s.r.o., IČ: 24730289, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 169487 jako prodávajícím (dále jen Prodávající) a třetí osobou jako kupujícím (dále jen Kupující) a tvoří tak součást každého Potvrzení objednávky, Faktury a Přepravního listu.

Podepsáním Potvrzení objednávky nebo dokladu osvědčujícího převzetí zboží (např. dodací list, apod.), stejně jako akceptací Faktury, Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se, že se bude jejich ustanoveními řídit, pokud písemná smlouva nestanoví jinak. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. O každé nové verzi musí být Kupující bez zbytečného odkladu informován. Kupující prohlašuje, že svůj souhlas se změnami Podmínek potvrdí buď písemně, nebo prvním zaplacením dohodnuté kupní ceny dodaného zboží následujícího po provedených změnách Podmínek.

Tyto Podmínky platí přiměřeně i pro jiné smlouvy, pokud se na nich Prodávající a Kupující dohodnou.

II. Uzavření smlouvy

Požadavek na dodávku zboží uplatňuje Kupující písemně nebo telefonicky formou dílčí objednávky nebo rámcové objednávky (s následnými dílčími objednávkami nebo odvolávkami), která musí obsahovat:

- základní identifikační údaje Kupujícího

- specifikace požadovaného zboží a jeho množství

- navrhovaný termín dodávky zboží

- navrhované platební podmínky

- požadovanou dokumentaci k dodávce zboží

- návrh kupní ceny za měrnou jednotku zboží (není podmínkou)

- obchodní doložku Incoterms 2010

Veřejné cenové nabídky Prodávajícího uvedené v ceníku nejsou pro Prodávajícího závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází dnem doručení kupujícím podepsaného Potvrzení objednávky nebo akceptované Faktury nebo dokladu osvědčujícího převzetí zboží kupujícím (např. dodací list). Za doručení všech uvedených dokladů se považuje buď osobní doručení, doručení poštou, faxem nebo e-mailem.

K uzavření kupní smlouvy dojde i dnem zaplacení kupní ceny Kupujícím.

III. Kupní cena zboží a její splatnost

Kupní cena zboží dohodnutá v Potvrzení objednávky nebo nabídce je pevná a nelze ji bez písemného souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny v platném ceníku Prodávajícího.

Nestanoví-li Potvrzení objednávky jinak, kupní cena zahrnuje náklady na přepravu zboží Kupujícímu v rámci území České republiky.

Kupující zaplatí dohodnutou kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím, a to bankovním převodem. Náklady platebního styku a možné nepředvídatelné vedlejší poplatky za přepravu, cla a další možné poplatky a jejich zvýšení nese kupující, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Prodávající nepřijímá žádné platby prostřednictvím šeků, směnek či akreditivů, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno v Potvrzení zakázky jinak, kupní cena je splatná nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury Prodávajícím, přičemž Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den, kdy zboží převzal Kupující, nebo zboží bylo předáno prvnímu dopravci k přepravě do místa dodání. Závazek Kupujícího k zaplacení kupní ceny je splněn dnem připsáním peněžních prostředků ve výši odpovídající kupní ceně na bankovní účet Prodávajícího uvedeného na vystavené faktuře.

Prodávající a Kupující se dohodli, že Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny s příslušenstvím. Kupující není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu, i částečnou, z důvodů protinároků vyplývajících z vad zboží či z jakýchkoliv jiných důvodů. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn započíst si veškeré pohledávky, které má vůči Kupujícímu, a to pohledávky peněžité proti nepeněžitým, pohledávky splatné proti nesplatným. Předmětem zápočtu nemohou být pohledávky považované za sporné.

Prodávající může žádat přiměřenou zálohu na kupní cenu a Kupující je povinen ji poskytnout. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy byla v plné výši zaplacena celá kupní cena, její případné příslušenství a veškeré další související pohledávky. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží více než 60 dnů po splatnosti, souhlasí Kupující s tím, že Prodávající je oprávněn zakázat další zpracovávání dodaného zboží, následně vstoupit do jeho podnikatelských prostorů a nezaplacené zboží si vzít zpět, přičemž Kupující hradí veškeré dopravní, personální a administrativní náklady Prodávajícího s touto činností spojené.

Prodávající a Kupující se dohodli na smluvním úroku z prodlení pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží nebo se splněním jakékoliv jiné peněžité pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu a to ve výši 15% ročně. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny si Prodávající a Kupující sjednali rovněž smluvní pokutu ve výši 1,5% z nezaplacené kupní ceny zboží nebo její části, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení a úhradu všech výdajů, které měl Prodávající s mimosoudním krytím takto vzniklých pohledávek. Tím není nijak dotčeno právo na náhradu škody způsobené Prodávajícímu v příčinné souvislosti s prodlením Kupujícího.

IV. Dodací podmínky

Dnem dodání zboží je den jeho předání Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Závazek Prodávajícího k dodání zboží je splněn řádně a včas, bylo-li prvnímu dopravci umožněno převzít dodávané zboží, ale k převzetí zboží bez zavinění Prodávajícího nedošlo. Prodávající neodpovídá za opožděné nebo neuskutečněné dodání zboží v důsledku zavinění subdodavatelů.

Dodací lhůty se prodlužují o dobu prodlení Kupujícího, pokud v důsledku prodlení Kupujícího nemůže Prodávající dodat zboží řádně a včas.

Pokud je to právně přípustné, vyhrazuje si Prodávající hmotnost dodávaného zboží prioritně stanovit bez vážení a to koeficientem obchodní hmotnosti (kg/m) podle příslušné normy.

Rozdíl mezi množstvím zboží určeného v kupní smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným se stanovuje na +10/-10% z množství uvedeného v kupní smlouvě. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, je materiál dodáván v obvyklých výrobních tolerancích délek. Odchylky od výrobních tolerancí délek musejí být sjednány v kupní smlouvě.

Dnem přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a škody na zboží je vždy den předání zboží Kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a to tím okamžikem, který nastane dříve.

Kupující je povinen převzít zboží na místě dodání a podrobit jej bez prodlení odborné prohlídce. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn kromě kupní ceny zboží účtovat i smluvní pokutu za porušení této povinnosti Kupujícího, kryjící paušálně náklady s uskladněním zboží, a to ve výši 10 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý kalendářní týden, v němž byl Kupující v prodlení s převzetím zboží. Zároveň si Prodávající vyhrazuje právo zadržovat předmětné zboží, dokud Kupující neuhradí takto vzniklé náklady Prodávajícího. Bude-li zboží dodáno Kupujícímu před termínem sjednaným v Potvrzení zakázky, je Kupující povinen objednané zboží nebo jeho část od Prodávajícího nebo od dopravce převzít.

Součástí dodávky jsou doklady sjednané v kupní smlouvě, zejména však dodací list ve 3 vyhotoveních. Na jeden stejnopis Přepravního listu je Kupující povinen potvrdit převzetí zboží a takto potvrzený dodací list předat Prodávajícímu přímo nebo prostřednictvím dopravce nebo zaslat Prodávajícímu prostřednictvím faxu.

V. Odstoupení od smlouvy

Prodávající a Kupující považují za podstatné porušení kupní smlouvy pouze tyto následující skutečnosti, které zakládají právo smluvních stran od kupní smlouvy jednostranně odstoupit:

5.1 Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny zboží delším než 10 kalendářních dnů ode dne splatnosti kupní ceny.

5.2 Kupující je v prodlení s převzetím zboží po dodání delším než 3 kalendářní dny po dohodnuté lhůtě dodání zboží.

5.3 Prodávající je v prodlení s dodáním zboží podle Potvrzení zakázky delším než 30 kalendářních dnů.

5.4 Prodávající dodal prokazatelně vadné zboží v objemu přesahujícím 25% z každé dodávky zboží určené podle druhu v Potvrzení objednávky.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

Kupující je povinen uskutečnit prohlídku zboží za účelem zjištění případných vad co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě dopravy zboží je Kupující povinen učinit prohlídku zboží okamžitě po dopravení zboží do místa určení. Jestliže Kupující neprovede prohlídku dodaného zboží včas a s odbornou péčí, nemůže uplatnit nároky z vad bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen zjevné vady dodaného zboží nebo chybějící množství zboží vyznačit při jeho převzetí na příslušném Přepravním listu. Uplynutím lhůty 10 dnů ode dne dodání zboží je vyloučeno uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Jiné vady zboží musí být oznámeny písemně prodávajícímu ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Uplynutím záruční lhůty od okamžiku, kdy měl Kupující možnost si zboží prohlédnout, je vyloučeno uplatňování nároků z odpovědnosti za vady.

Záruční doba činí 1 kalendářní měsíc ode dne dodání zboží. Pro účely kupní smlouvy si mohou Prodávající a Kupující sjednat i jinou záruční dobu. Reklamace vad zboží musí být Kupujícím provedena vždy v písemné formě (např. doporučeným dopisem), včetně dokladů prokazujících nezpochybnitelnou identifikaci dodaného a reklamovaného zboží a včetně protokolu o zjištěných vadách tohoto zboží.

Veškeré vady zboží musí Kupující Prodávajícímu jednoznačně prokázat u zboží ve stavu a množství dodaném Prodávajícím. Reklamované zboží ve stavu a množství dodaném Prodávajícím musí být Kupujícím skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv nakládaní a manipulace s tímto zbožím, jakož i jeho zpracování, a to i částečné, které by mohlo ztížit nebo znemožnit ověření původu dodaného zboží či oprávněnost uplatňovaných vad, je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepřípustné. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu reálnou možnost přesvědčit se gucci replica borse o zjištěných vadách zboží, zejména umožnit prohlídku reklamovaného zboží v místě skladování, odebrat kontrolní vzorky reklamovaného zboží a nechat tyto vzorky posoudit výrobcem či jinou, Prodávajícím zvolenou organizací, která je oprávněna reklamované vady nezávisle posoudit. Pakliže reklamace Kupujícího nebude splňovat jednu či několik výše uvedených podmínek pro její řádné posouzení, je Prodávající oprávněn reklamaci definitivně odmítnout, a to včetně veškerých nároků Kupujícího vyplývajících z odpovědnosti za vady.

Pokud je reklamace vad uznána Prodávajícím jako oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení nebo po dohodě s Kupujícím buď odstranit reklamované vady během následně poskytnuté přiměřené lhůty nebo dodat Kupujícímu novou dodávku zboží za původních podmínek nebo poskytnout přiměřenou slevu na zboží. Jakékoliv jiné nároky z titulu vad zboží Kupujícímu nepřísluší.

VII. Zákaz vývozu zboží

Kupující je oprávněn zaplacené zboží vyvést mimo území státu, ve kterém má sídlo nebo místo podnikání, jen s výslovným předchozím souhlasem Prodávajícího. Prodávající a Kupující se dohodli, že při porušení uvedeného závazku ze strany Kupujícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 20% z hodnoty celkového množství téhož druhu zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu během dvou let předcházejících dni, kdy se prodávající o porušení uvedeného závazku Kupujícím dověděl.

VIII. Závěrečná ustanovení

Všechny spory vznikající z dílčí nebo rámcové objednávky nebo Potvrzení objednávky nebo dodacího listu nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s konečnou platností u

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, sudiště Brno, podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem určeným dohodou stran. Nedojde-li k dohodě o jednom rozhodci, jmenuje rozhodce každá strana a tito rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu. Tato rozhodčí doložka bude platit i po zániku této smlouvy. Pro úhradu nákladů řízení platí vyhl. č. 177/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem kupní smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech tohoto rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Pokud je Kupující osobou cizího práva, Prodávající a Kupující dohodou vylučují působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V případě pochybností se pro výklad právních úkonů použije příslušného stanovení Mezinárodních pravidel pro výklad dodacích položek.

Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností Prodávajícího z kupní smlouvy, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím a ani Kupujícím odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci a znemožní tak plnění smluvních povinností Prodávajícího nebo jeho subdodavatele, má Prodávající nezadatelné právo prodloužit dodací lhůty dodávky zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody. Povinnosti Kupujícího k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc. Žádné z práv nebo povinností Kupujícího z kupní smlouvy nesmí být postoupeno nebo převedeno na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Tím není dotčena možnost Kupujícího a Prodávajícího používat k přepravě zboží třetích osob jako smluvně dohodnutých přepravců.

Podmínky nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2012

Fakturační adresa:

EUROPE 1 STEEL s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1 - Nové Město

Korespondenční adresa:

EUROPE 1 STEEL s. r. o.
Za Olšávkou 365
686 01 Uherské Hradiště

Otevírací doba

Obchodní oddělení:
Po - Pá 7 - 15 hod.
Obchodní zástupci:
Po - Pá 6 - 18 hod.